Umowa sprzedaży auta – wzór do ściągnięcia

Sprzedaż lub zakup samochodu to zawsze poważna transakcja. Istotnym elementem takiej umowy jest sporządzenie umowy sprzedaży auta. Warto zwrócić uwagę na jej treść, by uniknąć nieporozumień i problemów w przyszłości. W artykule przedstawimy wzór umowy sprzedaży auta oraz omówimy najważniejsze kwestie, jakie warto uwzględnić w umowie.

 

Wzór umowy sprzedaży auta

Umowa sprzedaży auta powinna zawierać podstawowe informacje dotyczące sprzedaży, tj. dane sprzedającego i kupującego, opis samochodu oraz warunki sprzedaży. Warto także określić w umowie, kto ponosi koszty związane z przerejestrowaniem pojazdu, czy istnieją jakieś wady techniczne samochodu oraz jakie są warunki zwrotu.

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór umowy sprzedaży auta, który można dostosować do swoich potrzeb:

 

UMOWA SPRZEDAŻY AUTA

Zawarta w dniu ________ roku, pomiędzy:

Imię i nazwisko sprzedającego: _____________________

Adres zamieszkania sprzedającego: _____________________

Numer dowodu osobistego sprzedającego: _____________________

a

Imię i nazwisko kupującego: _____________________

Adres zamieszkania kupującego: _____________________

Numer dowodu osobistego kupującego: _____________________

§ 1. Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż samochodu marki ________, model ________, rok produkcji ________, numer rejestracyjny ________, VIN ________, stanowiącego własność sprzedającego.

§ 2. Warunki sprzedaży

Sprzedający oświadcza, że sprzedawany pojazd został dokładnie sprawdzony i jest w stanie umożliwiającym jego normalne użytkowanie. Samochód nie posiada żadnych wad ukrytych oraz zewnętrznych uszkodzeń, a także nie był uszkodzony w wyniku wcześniejszych wypadków.

Sprzedający zobowiązuje się do przekazania kupującemu dokumentów samochodu (dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC, badanie techniczne) na dzień podpisania umowy.

Kupujący przekazuje sprzedającemu kwotę ________ złotych w gotówce/przelewem/e-przelewem.

Strony ustalają, że koszty związane z przerejestrowaniem pojazdu ponosi kupujący.

§ 3. Odpowiedzialność sprzedającego

Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu kupującemu całej wpłaconej kwoty, w razie stwierdzenia w ciągu ________ dni od daty podpisania umowy sprzedaży auta jakiejkolwiek wady technicznej pojazdu, których nie dało się wykryć w trakcie oględzin samochodu.

§ 4. Postanowienia końcowe

Umowa zostaje podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Każda ze stron otrzymuje po jednym egzemplarzu. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej.

Data sprzedaży: _____________________

_________________________ _________________________

Sprzedający Kupujący

 

Najważniejsze kwestie w umowie sprzedaży auta

1. Opis przedmiotu sprzedaży – umowa powinna zawierać dokładny opis sprzedawanego samochodu, włącznie z marką, modelem, rokiem produkcji, numerem rejestracyjnym oraz VIN.

2. Opis warunków sprzedaży – umowa powinna określać, jakie warunki muszą zostać spełnione w celu dokonania transakcji, włącznie z odbiorem samochodu i sposobem płatności.

3. Odpowiedzialność sprzedającego – umowa powinna określać, w jaki sposób kupujący może dochodzić swoich praw, jeśli okaże się, że samochód ma wady techniczne lub uszkodzenia, których nie dało się wykryć podczas oględzin pojazdu.

 

Podsumowanie

Umowa sprzedaży auta to ważny dokument, którego wartościowy wzór można znaleźć w Internecie. Przygotowując taką umowę, należy przede wszystkim dokładnie opisać sprzedawany samochód, określić warunki sprzedaży oraz uwzględnić odpowiedzialność sprzedającego. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i problemów w przyszłości.

 

Pytania i odpowiedzi

1. Co powinno być uwzględnione w opisie przedmiotu sprzedaży?
W opisie przedmiotu sprzedaży powinny być zawarte informacje takie jak marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny oraz VIN.

2. Kto ponosi koszty związane z przerejestrowaniem pojazdu?
Koszty związane z przerejestrowaniem pojazdu powinien ponieść kupujący.

3. Co powinno być określone w sekcji opisującej odpowiedzialność sprzedającego?
W sekcji opisującej odpowiedzialność sprzedającego powinno być określone, jakie warunki muszą zostać spełnione w celu dochodzenia praw przez kupującego, jeśli pojawią się jakieś wady techniczne lub uszkodzenia samochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *